VSTUP

Vstupné na festival Mendel je vědec je zdarma.

 

PROVOZNÍ ŘÁD
festivalu Mendel je…vědec
Každý návštěvník svým vstupem do areálu
souhlasí s Provozním řádem festivalu Mendel je…vědec
na všech místech konání festivalu

1)
Návštěvník Festivalu je povinen dodržovat „Návštěvní řád Mendelova muzea Masarykovy univerzity.“,
a pokyny pořadatelské a strážní služby.

2)
Na vyžádání strážní služby je návštěvník Festivalu povinen předkládat osobní zavazadla ke kontrole na vstupních i výstupních a vjezdových i výjezdových branách.

3)
Návštěvník Festivalu musí respektovat zákaz vnášet a rozdávat prospekty a jiné tiskoviny, provozovat reklamní činnost, fotografovat za účelem výdělečné činnosti, provádět průzkumy a jiné obdobné činnosti, zákaz vnášet do areálu jakýkoli alkohol, omamné a jiné toxické látky, zbraně a jiné nebezpečné předměty a dále pak látky, použitelné jako zápalný prostředek a používat prostředky, které mohou způsobit hoření, a dále zákaz provozovat jakoukoliv nepovolenou obchodní činnost (prodej) v areálu Festivalu bez souhlasu pořadatele Festivalu.

4)
Návštěvník Festivalu nesmí poškozovat majetek,porosty a sadové úpravy areálu Festivalu.

5)
Návštěvník nesmí vstupovat do hospodářských částí areálu Festivalu a do prostor, které nejsou určeny pro návštěvníky.

6)
V celém areálu Festivalu platí zákaz pohybovat se na kole, skateboardu a kolečkových bruslích, koloběžkách, mimo k tomu určeným zónám a sportovištím.

7)
V celém areálu Festivalu platí zákaz kouření v uzavřených prostorech (budovy, stany), kouření je rovněž zakázáno v celém prostoru Gastrofestu, včetně přilehlého sezení.

8)
Pořadatel Festivalu neodpovídá za ztrátu věcí vnesených do areálu Festivalu ani za škodu vzniklou na majetku či zdraví návštěvníka způsobenou jeho vlastním jednáním nebo jednáním třetích osob v rozporu s podmínkami Provozního řádu festivalu Mendel je vědec a/nebo Návštěvního řádu Mendelova muzea Masarykovy univerzity“.

9)
Pořadatel Festivalu si vyhrazuje právo odepřít vstup do areálu Festivalu nebo vyvést z areálu Festivalu každou osobu, která poruší podmínky Provozního řádu festivalu Mendel je vědec a/nebo Návštěvního řádu Mendelova muzea Masarykovy univerzity, dále návštěvníky Festivalu pod vlivem alkoholu nebo omamných či jiných toxických látek.

10)
Do celého areálu konání festivalu je zakázán vstup se psy.

11)
Pořadatel Festivalu je oprávněn bez nároku na odměnu vytvořit obrazový záznam návštěvníka Festivalu a tento záznam pak rozmnožit, vysílat nebo nechat vysílat, stejně jako použít v audiovizuálních mediích.